El present acord regula les condicions generals de contractació per als diversos productes i/o serveis que es presten en aquesta pàgina web, a través de la seva pàgina web waytic.cat, via telefònica o presencialment, per la qual cosa l’usuari, en el moment que completa el procés de registre i contracta algun servei per mitjà d’aquesta pàgina web, el telèfon d’atenció comercial o a través del correu electrònic mitjançant el formulari de contacte, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

Tots els contractes generals de contractació de wayTIC són accessibles i estan disponibles permanentment a la nostra web waytic.cat des de totes les pàgines, a l’enllaç d’Avisos Legals, amb indicació de l’última data d’actualització. Tots els nostres contractes compleixen la legalitat vigent i estan sotmesos a la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com a la Llei de condicions generals de contractació (Llei 7/98) i el Reial Decret 1906/1999 de contractació electrònica amb condicions generals de contractació.

PARTS CONTRACTANTS

El present contracte el subscriu per mitjà de la pàgina web waytic.cat, d’una part, Bernat Casero Gumbau amb domicili a Bordils, 17462, Ctra. Palamós, 20, amb DNI 40329784C, en endavant wayTIC.

I de l’altra part, l’Usuari, les dades del qual ens facilita per mitjà dels formularis que wayTIC posa a la seva disposició a través d’aquesta pàgina web, via telefònica o presencialment, per procedir a la contractació del servei lliurement escollit. El client manifesta que les dades consignades són certes, veraces i vigents i que les facilita per si mateix, i que no és menor d’edat.

CLÀUSULES
I. DEFINICIONS

wayTIC: es dedicada a la prestació de serveis telemàtics, especialitzada bàsicament en l'allotjament de pàgines web i en el registre de noms de dominis i que compleix totes les exigències legals necessàries per a portar a terme l'activitat objecte del present contracte.

Client i/o titular del hosting: tota aquella persona física o jurídica que disposa d'un nom de domini de la seva titularitat o de tercer degudament autoritzada que, interessada a contractar els serveis de wayTIC, gratuïts o onerosos, emplena el formulari de contractació per obtenir algun servei ofert per wayTIC a través del seu web waytic.cat i que figura com una de les parts contractants. En qualsevol cas, és la persona física o jurídica al nom de la qual s'emet la factura amb els serveis contractats.

Revenedor (reseller): persona física o jurídica que subcontracta els serveis de wayTIC al seu nom, però per a la prestació de serveis a terceres persones (hosting, registre de dominis, informàtics, etc.). Tota persona o entitat que contracti un hosting en nom de terceres persones té l'obligació de posar en el seu coneixement quins són els seus drets i les seves obligacions respecte al servei contractat. Així mateix, quedarà obligada al compliment de cadascuna de les obligacions legals que l'afectin, en especial les relatives a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.wayTIC queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de la relació comercial entre el revenedor i el seu client.

Contracte: són les condicions generals de contractació que contenen totes les clàusules recollides en aquest document, així com tota la informació addicional sobre el servei particular de hosting de pàgines web escollit pel client, que es recull de manera actualitzada expressament a la web waytic.cat i sempre està disponible per a la seva consulta, amb la indicació de l'última data d'actualització.

Nom de domini: conjunt de caràcters que identifica un lloc de la xarxa Internet amb una adreça (IP).

IP (Internet Protocol): conjunt de regles que regulen la transmissió de dades a través de la xarxa.

Serveis: serveis oferts a la present pàgina web, telefònicament i presencial.

Hosting (allotjament): els serveis d'hostatge descrits en aquest contracte s'ofereixen mitjançant el sistema d'allotjament compartit als servidors de wayTIC, és a dir, diverses pàgines web de diferents clients s'allotgen en un mateix servidor, on es troba ubicat el nom de domini del client a qui se li gestiona els recursos i les aplicacions pròpies dels serveis que ofereix wayTICi que es recullen en el present contracte.

Servidors: dispositius informàtics on s'hostatgen i emmagatzemen les dades i la informació que gestiona el client a través de la seva pàgina web per mitjà del servei de hosting ofert per wayTIC.

Recursos i aplicacions: característiques tècniques i de programació informàtica que permeten gestionar els diferents serveis que el client contracti.

Inici de sessió i contrasenya: sistemes de seguretat informàtica que permeten identificar, autentificar i verificar la persona del client per a l'accés als serveis contractats de manera segura, fiable. Permeten l'accés al panell de control via web i la sol·licitud d'ajudes i informació sobre el servei contractat per mitjà del telèfon d'atenció de wayTIC o del correu electrònic.

Panell de control: eina desenvolupada per wayTIC que s'adjudica a cada client per a la gestió dels recursos i les aplicacions dels quals disposa el servei contractat, així com fins i tot altres serveis addicionals o ampliacions, consultar les seves dades de facturació, realitzar sol·licituds de manera que cada ordre provoqui les actuacions tècniques i administratives necessàries per al desenvolupament de l'acció requerida. Aquestes sol·licituds quedaran reflectides al sistema intern de gestió de wayTIC.

II. OBJECTE

El present acord té per objectiu la contractació i l’acceptació per part del client del servei o serveis a Internet oferts en aquesta web per wayTIC indicats a continuació segons els termes i les condicions recollides a les clàusules del present document.

Serveis

Les característiques de cadascun dels nostres serveis, així com el preu, estan especificades a la nostra web waytic.cat.

El client té la potestat de realitzar ampliacions o canvi de plans, que es regiran pel que s’estipula a l’apartat D de la clàusula quarta del present contracte.

El present contracte serà d’aplicació a altres serveis de hosting que en un futur wayTIC pugui oferir a la seva pàgina web, tot i no estar recollits en la present clàusula. En la mesura del possible. La incorporació de nous serveis en cap cas implicarà la modificació de les seves parts substancial, i no serà causa de la seva resolució.

Les modificacions patides a cada hosting es regiran pel que es disposa a la clàusula cinquena del present contracte. En qualsevol cas s’entendrà notificat qualsevol canvi que afecti els plans d’allotjament compartit o que afecti el que es disposa en el present contracte, amb la publicació d’aquests canvis a la web waytic.cat. Sens perjudici de l’anterior, i en la mesura del possible, wayTIC pot notificar aquestes modificacions a través del correu electrònic.
III. PREU, CONDICIONS I MÈTODES DE PAGAMENT

A. Preu: en contraprestació pels serveis contractats, el client accepta pagar expressament a wayTIC les quantitats especificades en aquell moment en la relació de preus establerta a la pàgina web waytic.cat per al servei sol·licitat corresponent, més l'impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent.

B. En els supòsits de pròrroga automàtica del contracte, els preus s'incrementaran d'acord amb el tant per cent de l'índex de preus al consum (IPC) de l'any corresponent.

C. wayTIC es reserva el dret de realitzar canvis a les seves tarifes de preus. Aquests canvis mai no afectaran els serveis contractats amb anterioritat a la modificació de preus, i sempre es comunicaran al client amb un mínim d'antelació de 30 dies abans de la finalització del contracte, i el client es reserva la potestat de no renovar els serveis contractats sense que això no generi cap indemnització per a ambdues parts.

D. Condicions:

  Els serveis gratuïts estaran subjectes a les condicions indicades a la present pàgina web per al seu ús.

  El pagament sempre ha de ser previ a la prestació del servei, per la qual cosa wayTIC no proporcionarà el servei sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament.

  Les sol·licituds de serveis realitzades per mitjà de transferències que no siguin abonades en un termini de 30 dies s'anul·laran.

  wayTIC es reserva el dret de cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats davant de qualsevol incidència en matèria del seu cobrament, independentment de la modalitat de pagament aplicada (anual, mensual, trimestral o semestral), fins a la resolució de l'impagament, independentment que no sigui imputable al client. wayTIC, deu (10) dies naturals abans de la cancel·lació dels serveis prestats, comunicarà aquesta circumstància al client perquè prengui les mesures necessàries davant de la cancel·lació del servei (còpies de seguretat, etc.).wayTIC queda exonerada per qualsevol conseqüència derivada de la cancel·lació dels serveis pel seu impagament.

  En els casos de desactivació d'un servei per impagament, s'eliminaran totes les dades associades a aquest servei. Si el client torna a contractar aquest servei, s'hauran de tornar a donar d'alta la totalitat de les dades. La recuperació d'alguna de les dades anteriors, en cas que sigui possible, s'haurà de sol·licitar al departament tècnic de wayTIC, amb el pagament previ del preu d'aquest servei, que és de 30 euros.

  En els supòsits de devolució de rebuts bancaris per causes no imputables a wayTIC, implicarà el pagament per part del client d'un recàrrec de 5 euros +IVA en concepte de les despeses bancàries ocasionades per la devolució i els costos d'administració i gestió. El pagament d'aquest recàrrec serà condició indispensable per a la represa dels serveis en els supòsits de cancel·lació temporal d'aquests serveis.

  En tot cas, el client que figura com a tal a la fitxa d'alta a la web waytic.cat és el responsable del pagament de les factures fins i tot quan una tercera persona intervingui en nom del client, per la qual cosa la responsabilitat de facilitar les dades d'autenticació a una tercera persona és única i exclusiva del client.

  wayTIC emetrà la factura corresponent amb el detall de tots els conceptes que conformen aquesta factura. El client rebrà les factures emeses per wayTIC de manera telemàtica.

  Addicionalment, una vegada els serveis estiguin actius, la factura s'enviarà per correu electrònic a l'adreça proporcionada pel CLIENT com a contacte de facturació. Si el client sol·licita una còpia en format paper, se li enviarà.

  En el supòsit que el client superés la quantitat mensual de transferència de dades contractada en un 100%, el servei entrarà en mode restringit fins al 110% de la quantitat contractada (10% cortesia de wayTIC). En arribar al 110% de transferència contractada, el servei es podrà desactivar per evitar l'excés de consum. wayTIC notificarà prèviament al client que s'arriba al 80%, el 100% i el 110% de la transferència, i posarà a la seva disposició les eines necessàries per a poder realitzar l'ampliació en línia. El preu de l'ampliació es troba estipulat a la web waytic.cat.

  El client és el responsable únic de realitzar les còpies de seguretat necessàries per a evitar la pèrdua dels arxius del servei de hosting. wayTIC realitza còpies de seguretat temporals dels continguts dels serveis d'allotjament, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrament accidental de les dades. De la mateixa manera no en garanteix la reposició total perquè entre l'última còpia i l'esborrament, les dades han pogut canviar. El servei d'allotjament contractat no incorpora el preu de reposició dels continguts salvats a través de les còpies de seguretat realitzades per wayTIC. El cost del servei de reposició de les dades serà a càrrec del client quan la pèrdua del contingut li sigui atribuïble.

  El client consent que les converses telefòniques que mantingui amb wayTIC es poden gravar amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis i la seguretat en la seva prestació.

  wayTICno prestarà suport funcional ni tècnic més enllà del suport que ja s'ofereix amb el servei d'allotjament contractat. En el cas d'incidències per causes imputables al client a causa d'actuacions culposes que suposin un incompliment del present contracte, l'ajuda podrà implicar un cost addicional en funció del que es determina al servei d'intervencions tècniques.wayTIC no donarà assistència en tot el que es refereixi al desenvolupament del lloc web del client, matèria de programació i base de dades; el client assumeix que té els coneixements necessaris per a gaudir del servei contractat.

E. Mètode de pagament:

  El pagament en compensació pels serveis serà l'indicat en el moment de la contractació a la pàgina web. Els preus no inclouen l'IVA (21 %), que s'afegirà al preu estipulat.

  El client haurà d'abonar l'import corresponent al servei contractat mitjançant els mètodes de pagament que en el seu moment s'estableixin com a disponibles a la web waytic.cat. Els clients amb un determinat historial d'impagaments a wayTIC –considerant impagament qualsevol devolució d'un càrrec realitzat per wayTIC– només tindran a la seva disposició determinats mètodes de pagament específics tant per a noves contractacions com per a la renovació dels seus serveis. Aquesta limitació en els mètodes de pagament podrà tenir un caràcter transitori fins que el client resolgui la situació anòmala o un caràcter permanent, encara que resolgui la situació, si el client té un historial continu d'impagaments. Així mateix, davant de qualsevol conducta susceptible de constituir un il·lícit o la contractació de determinats serveis o davant de la introducció de dades incoherents per part del client, wayTIC es reserva el dret d'oferir-li únicament determinats mètodes de pagament.

  El pagament dels serveis per regla general es realitza mitjançant una única quota anual. No obstant això, per a determinats serveis el preu anual es pot fraccionar en pagaments mensuals, trimestrals i semestrals. A la pàgina web hi ha indicades les modalitats de pagament segons els serveis contractats.

  El pagament dels serveis addicionals, si n'hi hagués, s'efectuarà a part del preu del servei escollit i s'abonarà mensualment. L'impagament dels serveis addicionals donarà dret a wayTIC a cancel·lar els serveis principals contractats, fins a la resolució de l'impagament, independentment que no sigui imputable al client.

  El pagament dels serveis s'abonarà sempre per anticipat, excepte per a les condicions de pagament fraccionat, a través de transferència bancària al compte que s'indicarà si escull aquesta opció, mitjançant càrrec a la targeta de crèdit que ens faciliti el client, mitjançant pagament del sistema PayPal, i determinats serveis es podran abonar mitjançant rebut bancari. Les condicions seran les que s'indiquin quan s'esculli aquesta modalitat de pagament. La devolució bancària per causes no imputables a wayTIC implicarà el pagament per part del client d'un recàrrec en concepte de les despeses bancàries carregades i els costos d'administració i gestió de la devolució.

  Els pagaments realitzats mitjançant PayPal tenen un recàrrec d'un 1,8 % més 0,35 euros en concepte de recàrrec de comissió respecte a d'altres sistemes de pagament. wayTIC posa a disposició del client altres mètodes de pagament sense recàrrec, i PayPal és un sistema de pagament opcional i voluntari.

  El pagament per targeta de crèdit memoritzada en el panell de control de l'usuari tindrà un recàrrec de 0,15 € per transacció.

  La totalitat de les despeses bancàries de les transferències emeses a favor de wayTIC pel pagament de serveis contractats seran sempre a càrrec de l'ordenant de la transferència, generalment el client.wayTIC es reserva el dret de no activació del servei contractat en el cas de no haver rebut l'import íntegre del servei contractat.

  El client haurà d'informar degudament del concepte de l'ingrés en el cas de les transferències, en cas contrari wayTIC no podrà realitzar cap gestió fins que aquest pagament estigui acreditat degudament.

IV. INICI, DURADA, RENOVACIONS I CANVI DE PLANS

Inici: el present contracte es perfeccionarà quan wayTIC rebi el pagament del servei seleccionat pel client, moment en què iniciarà la prestació del servei sol·licitat, que es confirmarà per mitjà del correu electrònic a l'adreça indicada pel client, en el termini de 24 hores des de la confirmació del pagament dels serveis contractats.

Durada: el contracte té una durada indicada a les condicions del servei, encara que generalment serà anual.

Renovació: aquest contracte es renovarà tàcitament per idèntics períodes als contemplats en el present acord, excepte si el client manifesta per escrit 30 dies abans de la seva finalització la seva voluntat de no prorrogar-lo. La renovació es farà efectiva en el moment que wayTIC rebi el pagament del servei renovat. Una vegada es produeixi la renovació del servei sense manifestació en contra per part del client, en cap cas no hi podrà haver devolució de l'import pagat. En el cas que el client hagi activat l'opció No vull renovar, disponible al seu panell de control, assumeix que ha de procedir a realitzar les renovacions del servei abans de la seva data de caducitat per evitar conseqüències inesperades.

El preu i les condicions de pagament per la renovació es regiran de la mateixa manera i per les condicions que les especificades en el present contracte. No obstant això, wayTIC es reserva el dret de modificar les tarifes estipulades en el present contracte, circumstància que comunicarà al client amb una antelació mínima de 30 dies, amb l'objectiu que, si ho vol, podrà resoldre el present acord a la seva finalització i sense que generi cap indemnització per a ambdues parts per la resolució del contracte.

En cada renovació no s'enviarà còpia del contracte i es considerarà sempre vigent el publicat a la web waytic.cat, que recull la versió més actual.

Canvi de plans: el client podrà sol·licitar a wayTIC la contractació de nous serveis o canvis dels quals té contractats, i quedaran sotmesos a les disposicions regulades en el present contracte i es facturaran d'acord amb els preus estipulats a la pàgina web waytic.cat per al servei sol·licitat. Les ampliacions o els canvis de serveis s'hauran de realitzar a través del panell de control o bé a través del servei d'atenció comercial.

Els canvis a plans inferiors dels contractats no donaran dret a la devolució de les quantitats abonades pel servei de característica superior contractat, en implicar una rescissió unilateral anticipada del servei contractat amb anterioritat.

Els canvis a plans superiors en característiques, recursos i aplicacions generaran una factura rectificativa a favor del client per la suma pagada i no consumida que es descomptarà del preu del nou servei.

Cancel·lacions: en el supòsit que el client cancel·li anticipadament el servei contractat 30 dies després de la primera contractació, no tindrà dret a la devolució per l'import abonat. Només tindrà dret a un crèdit per l'import del servei no utilitzat, en el supòsit que realitzi alguna ampliació o canvi respecte al servei contractat de major quantia, cas en el qual es descomptarà del preu del nou servei. En cap cas es reintegraran els desemborsaments en concepte de registre de dominis, quotes d'alta, despeses de consultories del servei tècnic ni per qualsevol altre servei que, per la seva pròpia natura, sigui impossible de portar a terme, pel fet d'haver estat gaudit ja pel client o per haver incomplert el client els termes d'aquest contracte.

Les cancel·lacions dels serveis es faran efectives el dia en què ho sol·liciti el client per mitjà de la pàgina web o el dia que ens indiqui si contacta directament amb la nostra empresa, per la qual cosa el client haurà de tenir la precaució de realitzar les còpies dels continguts hostatjats als nostres servidors, i wayTIC queda exonerada de qualsevol pèrdua d'informació, una vegada resolt el present contracte. Si hi hagués pèrdua d'informació, una vegada resolt el contracte, per causes imputables al client, la recuperació d'aquesta informació, si és possible, implicaria el pagament d'una contraprestació econòmica per determinar en funció del temps invertit a realitzar aquesta tasca.

La cancel·lació del present contracte per canvi de proveïdor no obliga wayTIC a realitzar gratuïtament la migració de dades al nou proveïdor, que és responsabilitat del client.

Tota renovació, canvi de pla i cancel·lació només podrà ser realitzada pel client o la persona suficientment autoritzada per ell. No s'atendran canvis realitzats per titulars de domini o similars si no consten com a clients de wayTIC, independentment que el hosting es basi en un domini de la seva titularitat.

Garantia de satisfacció: el client, sense prejudici del que s’ha disposat a la clàusula cinquena, disposarà d'un termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data d'activació del servei d'hostatge per a resoldre el present contracte sense incórrer en cap penalització, excepte les quotes d'alta, despeses de consultories del servei tècnic, registre de dominis i qualsevol altre servei que, per la seva natura, no pot ser reintegrat pel fet d'haver estat gaudit ja o per haver incomplert el client els termes d'aquest contracte. No s'aplicarà aquest termini de garantia a les renovacions del contracte. La sol·licitud de cancel·lació s'haurà d'enviar via correu electrònic a comercial@wayTIC.com.

Qualsevol sol·licitud fora del termini de garantia al qual es refereix aquest apartat estarà vinculada al punt E de la disposició quarta d'aquest contracte.

V – DRET DE DESISTIMENT

EL CLIENT té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia de la signatura del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a Bernat Casero Gumbau, Ctra. Palamós, 20, 17462 Bordils, al telèfon 651 556 584 o bé utilitzant el formulari de contacte, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció de:
Bernat Casero Gumbau
Ctra. Palamós, 20
17462 Bordils
Fax: (+34) 651 55 65 84

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de prestació del següent servei ENUNCIAR
Demanat el DATA
Nom del CLIENT
Domicili del CLIENT
Signatura del CLIENT
Data

Té vostè així mateix l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del formulari de contacte del nostre lloc web. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per correu electrònic) la recepció d’aquest desistiment.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb què la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment, d’acord amb l’article 103.a de la llei 1/2007, no serà aplicable a la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva banda que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de la seva part, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Si el servei objecte del present contracte s’hagués iniciat durant el termini de desistiment, d’acord amb l’article 108.3 de la llei 1/2007, wayTIC podrà retenir la part proporcional corresponent al servei prestat i, en el cas que el servei s’hagi prestat totalment, d’acord amb l’article 103.a de la citada llei, el dret de desistiment no serà aplicable.
VI. MODIFICACIONS

wayTIC es reserva el dret a modificar de qualsevol manera les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que sigui un benefici per al client.

Les modificacions adoptades en benefici i millora dels serveis prestats al client, en el supòsit que una minoria d'aquests serveis es consideri perjudicat, prevaldrà el benefici al nombre més gran de clients conforme a les modificacions.

wayTIC comunicarà al client qualsevol modificació o canvi dels seus serveis, i el client es reserva la possibilitat de rescindir el contracte, en un termini de 15 dies des de la comunicació, si no estigués d'acord amb els canvis que s'efectuaran. Passat el termini estipulat, wayTIC entendrà que accepta els canvis.

En el supòsit que el client no estigués conforme amb les modificacions comunicades per wayTIC i decidís rescindir el contracte, hauria de complir les obligacions assumides amb anterioritat a la resoluc

wayTIC entén que la mera publicació a la nostra pàgina web de les modificacions que afectin els serveis contractats n'implica la notificació al client. No obstant això, en la mesura del possible,wayTIC intentarà notificar individualment als seus clients les modificacions realitzades.

wayTIC es reserva el dret d'instal·lar als seus servidors les versions més adequades en cada moment, amb l'únic objectiu de garantir la prestació i seguretat dels serveis.

wayTIC es reserva el dret de bloquejar o eliminar, temporalment o permanentment, sense necessitat d'avís previ al client, un o diversos paràmetres de configuració al panell de control si s'observa un risc o una vulnerabilitat del servei de hosting que posés en perill la integritat de les dades o del mateix servei.

VII. OBLIGACIONS DE wayTIC

Prestar els serveis contractats sota la seva exclusiva responsabilitat i amb la màxima diligència, complint les condicions i especificacions tècniques que es recullen en el present document i els seus annexos.

Tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, per a la qual cosa disposa d'un equip tècnic i informàtic adequat.

Els serveis addicionals, com l'adquisició de noms de domini o qualssevol que poguessin pactar ambdues parts, s'especificaran de manera diferenciada en propostes separades i requeriran l'acceptació mútua.

Entregar al client tota la informació tècnica i funcional necessària per al desenvolupament del hoisting de la pàgina web contractada.

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic referent al deure de col·laboració amb els organismes competents, suspendrà el servei contractat quan sigui instat per l'organisme judicial o administratiu que li ho sol·liciti formalment. Així mateix, si wayTIC té coneixement que s'estan cometent accions clarament il·lícites o que vulnerin drets de terceres persones, tindrà la potestat d'interrompre el servei, i ho posarà en coneixement de les autoritats competents.

En compliment de la Llei 34/2002 (LSSICE) i la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, retindrà durant 12 mesos totes les dades necessàries que permetin detectar l'origen de les dades allotjades i en el moment que es va iniciar la prestació del servei, que com a prestador de serveis d'allotjament hostatgi les dades en els seus servidors, així com les dades necessàries per a facilitar la localització del terminal informàtic utilitzat per l'usuari per a transmetre la informació. Les dades es conservaran per poder ser utilitzades dins de l'àmbit d'alguna investigació criminal, per a la salvaguarda de la defensa nacional o la seguretat pública, i quan siguin requerides per un jutge, tribunal o fiscal.

Atendre les sol·licituds dels seus clients. Per això wayTIC a qui legalment tingui aquesta condició, és a dir, registrats com a tal a wayTIC i que abonin les factures corresponents. En conseqüència, no podrà facilitar informació ni traspassos d'informació a terceres persones que no siguin els clients independentment que siguin titulars dels dominis o que ens comuniquin la propietat del contingut allotjat als servidors. En aquests casos, s'haurà d'aportar la sol·licitud judicial corresponent que ens autoritzi al traspàs d'informació.

Complir totes les obligacions del present contracte.

VIII. OBLIGACIONS DEL CLIENT

Complir totes les obligacions del present contracte, en especial les relatives al preu i les condicions de pagament estipulades.

Quan el servei ho requereixi, disposar d'un nom de domini de primer nivell genèric o territorial, propi o de terceres persones amb autorització, que haurà d'estar allotjat als servidors de wayTIC.

Utilitzar el servei contractat de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, inclòs en les seves activitats professionals.

Mantenir adequadament els dispositius informàtics necessaris per a garantir un ús eficient del servei prestat, i s'exonera wayTIC de qualsevol responsabilitat respecte al rendiment dels equips informàtics del client.

Fer bon ús de les connexions, comprometent-se a evitar qualsevol tipus d'acció que pugui danyar els sistemes, equips o serveis accessibles directament o indirectament per wayTIC.

Guardar una còpia de seguretat dels arxius als serveis d'allotjament amb l'objectiu de disposar-ne si fos necessari.

Controlar la mida de les transferències efectuades amb l'objectiu de no superar la mida contractada, així com fer un ús equitatiu del servei en funció de les característiques contractades. Si wayTIC detecta un ús abusiu del servei que impliqui un alentiment o un funcionament deficient del servidor de manera que perjudiqui terceres persones que comparteixen aquest servidor, tindrà la potestat d'interrompre el servei contractat amb el client de manera temporal, i si el client no soluciona el problema, de manera total. En tot cas wayTIC advertirà el client amb antelació suficient d'aquestes circumstàncies perquè prengui les mesures oportunes per evitar pèrdues d'informació.

A causa de la natura tècnica dels servidors compartits, queda limitat el nombre de connexions apache, sol·licituds diàries i connexions MySQL, i wayTIC queda exonerada dels problemes d'imatge i visualització de la seva pàgina web, en els supòsits que el client superi el màxim de connexions establertes i especificades a continuació:
Nom del servei  Connexions apache  Connexions MySQL
Bàsic         30         10
Professional     50         15
Avançat        75         30

En tot cas, els clients que ho vulguin poden canviar el pla per un de superior per ampliar els límits de consum. Aquests canvis es regiran pel que s'estableix a les presents condicions de contractació, tant des del punt de vista tècnic com econòmic.

Els límits del servei de correu vénen marcats pel compte de correu electrònic i són els següents:

  Espai de la carpeta principal: l'espai de la carpeta principal queda limitat a un màxim de 2 GB per a comptes bàsics fins a un màxim de 20 GB per a comptes premium.

  Nombre d'emails enviats per dia: hi ha un límit de 500 missatges enviats per dia/compte bàsic i de 1500 missatges enviats per dia/compte premium. Si es desitja enviar més emails perquè hi ha usuaris/es que disposen de llistes de distribució, es pot utilitzar el servei d'enviament de newsletter, que té els seus propis límits. En el cas que hi hagi usuaris/es que utilitzin altres sistemes, s'han de posar en contacte amb el servei tècnic, que estudiarà el cas concret.

  Buidatge de la paperera: per a una millor eficiència de l'espai dels servidors de correu, els correus electrònics que es trobin a la carpeta brossa s'eliminaran a partir del setè dia d'antiguitat.

Responsabilitzar-se del contingut de la seva pàgina web i el correu electrònic, així com de la informació transmesa i emmagatzemada i dels enllaços que contingui. El client és l'únic responsable de les reclamacions de terceres persones respecte a la seva pàgina web i el correu electrònic, i de totes les accions legals que puguin provocar la publicació i l'ús del seu lloc web, i wayTIC queda exonerada de qualsevol responsabilitat.

El client és l'únic responsable del compliment de les obligacions legals resultants de la utilització de la seva pàgina web i el correu electrònic, com les lleis de propietat intel·lectual i industrial, protecció de dades personals, serveis de la informació i comerç electrònic, drets del consumidor, protecció de menors, ordre públic, usos d'Internet i qualsevol que hagi de complir.

El client indemnitzarà wayTIC per les despeses que tingués conseqüència de qualsevol imputació la responsabilitat de la qual fos atribuïble al client, inclosos els honoraris i les despeses dels advocats, fins i tot en el supòsit d'una resolució judicial no definitiva.

No accedir, modificar ni visualitzar la configuració, l'estructura i els fitxers dels servidors de wayTIC, per part del client o terceres persones no autoritzades per wayTIC. Qualsevol incidència que es produís als servidors i sistemes de seguretat de wayTIC com a conseqüència directa d'una actuació dolosa del client, el client respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

Utilitzar, conservar i protegir degudament el nom d'usuari i la contrasenya d'accés al nostre panell de control, que és de la seva exclusiva responsabilitat. L'ús i la comunicació d'aquestes dades pel client o per terceres persones es realitzarà sota la responsabilitat exclusiva del client.

L'allotjament ha d'estar subjecte a un nom de domini o subdomini del qual el client ha de ser el/la titular o tenir autorització per al seu ús.

El client serà el responsable exclusiu de mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça de correu electrònic proporcionada al formulari de contractació per a les comunicacions ambwayTICi té l'obligació de posar en coneixement de wayTIC qualsevol modificació sobre les seves dades, i wayTIC queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'aquesta circumstància.

El client és el responsable de comprovar que les característiques del producte s'ajusten a les seves necessitats, i reconeix que ha estat informat degudament per part de wayTIC.

El client es compromet a seguir les normes elementals de respecte en el diàleg en les seves comunicacions amb wayTIC.

Amb l'acceptació d'aquest contracte el client consent expressament l'enviament de les factures relatives a la prestació del servei a través de mitjans telemàtics.

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, i es compromet a no introduir dades falses i a procedir a la seva rectificació si fos necessari.wayTIC posa a disposició del client tots els mitjans perquè pugui procedir a la seva modificació. El client manifesta que quan no introdueix les seves dades personals, sinó les d'una tercera persona, està autoritzat per aquesta persona per a la seva introducció.

IX. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

wayTIC és titular de tots els drets de propietat intel·lectual, propis o de terceres persones legalment adquirits, sobre el software, manuals operatius, documentació associada, procediments i qualsevol altre dret relacionat amb els serveis contractats, subministrats o posats a disposició del client. El client no adquireix cap dret, excepte els drets i les llicències imprescindibles per al compliment del present acord i únicament durant la seva vigència.

wayTIC es compromet a indemnitzar el client per qualsevol reclamació que tingui origen en la infracció d'algun dret de propietat intel·lectual, per raó de l'ús o la possessió per part del client de qualsevol software o equip facilitat per wayTIC segons aquest contracte.

Igualment el client s'obliga a indemnitzar wayTIC per qualsevol reclamació, en els casos en què la infracció estigui motivada per l'ús de l'equip o del software pel client en conjunció amb un altre aparell o software no proporcionat per wayTIC.

X. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 1. Confidencialitat:wayTIC es compromet a mantenir la confidencialitat de tota la informació facilitada pel client per a la prestació dels serveis contractats, tret que, la informació facilitada, per les seves característiques, sigui pública o no tingui tal consideració, o sigui requerida per organismes judicials i administratius autoritzats.
  wayTIC es compromet a guardar la informació facilitada pel client, adoptant totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seva confidencialitat, així com que, internament, exclusivament aquelles persones autoritzades tindran accés a aquesta informació per desenvolupar l’activitat contractada.
 2. Tractament de dades personals:Finalitat: Gestió i facturació dels serveis contractats, prestació de serveis tècnics (enviament d’informació tècnica i enquestes voluntàries per millorar els serveis), i informar-li de les novetats comercials de l’empresa relacionada amb els nostres serveis. Legitimació: Execució del contracte de serveis i interès legítim en la seva condició de client per remetre-li informacions comercials. Cessions: No es preveuen, excepte aquelles necessàries per a la prestació del servei i les legalment previstes. Conservació: Durant la relació contractual i durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats, finalitzada la relació. Sol·licitud de baixa comercial per part del client. Drets: Pot sol·licitar-nos la seva baixa per a l’enviament d’informacions comercials, així com exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se wayTIC en qualsevol de les formes permeses de comunicació.
  Ambdues parts s’exoneren de qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment d’una de les parts respecte a la normativa europea en matèria de protecció de dades personals, relacionat amb l’execució del present contracte.
  Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals als menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.
  Totes les dades personals subministrats, així com els derivats de la relació comercial són tractats amb absoluta confidencialitat, i únicament cedits en els casos legalment previstos, i per sol·licitud judicial o administrativa.
 3. Accés a les dades del client:Tenint en compte que els serveis objecte de les presents condicions de contractació, mitjançant les presents clàusules s’habilita a wayTIC, d’ara endavant encarregat de tractament, per tractar per compte del CLIENT, d’ara endavant responsable del tractament, les dades personals necessàries per a la prestació de serveis d’allotjament de pàgina web i/o correu electrònic, que implicaran la possibilitat d’accés per a emergència tècnica, la recollida, conservació i interconnexió de les dades personals allotjades en els seus servidors.
  Identificació de la informació afectada: Per a l’execució de les prestacions objecte d’aquest encàrrec, el Responsable del tractament, posa a la disposició de l’Encarregat del Tractament, dades personals incorporades en els servidors de wayTIC.
  Durada: El present acord té la mateixa durada que la de l’acord que ho origina.
  Obligacions de l’encarregat del tractament: l’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
  Utilitzar les dades personals objecte de tractament, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
  Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
  No comunicar les dades a terceres persones, tret que compti amb l’autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
  No subcontractar, excepte els serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l’encarregat. Qualsevol altra subcontractació requerirà l’autorització per escrit del responsable.  wayTIC garanteix que totes les dades s’emmagatzemen en servidors situats a la Unió Europea.
  Mantenir el deure secret, fins i tot després que finalitzi el seu objecte i garantir que les persones autoritzades per tractar dades es comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar i a complir les mesures de seguretat.
  Garantir que les personen autoritzades per tractar les dades personals, coneixen les seves funcions i obligacions respecte al tractament dels mateixos, segons les exigències del Reglament o, si escau, que hagin realitzat formació específica en la matèria.
  Quan les persones afectades exerceixin els drets recollits en la normativa de protecció de dades, ha de comunicar-ho al responsable de forma immediata juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants.
  En el cas que tingui coneixement que s’ha produït alguna violació de la seguretat de les dades que, constitueixi un risc per als drets i les llibertats, ho notificarà al responsable del tractament, sense cap dilació.
  Posar disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les inspeccions que realitzin el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
  Implantar les mesures de seguretat necessàries, en funció de la naturalesa, abast, context i les finalitats del tractament que permetin:
  Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis.
  Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades.
  Fer pseudònims i xifrar les dades personals, si escau.
  Destinació de les dades: Una vegada finalitzi el present contracte, l’encarregat del tractament, segons les instruccions del Responsable del Tractament, haurà de suprimir o retornar-li totes les dades personals que siguin en el seu poder, tant en suport informàtic com en paper o, si escau, facilitar-li-ho a un altre encarregat que designi el Responsable, no guardant dades titularitat del Responsable, tret que, l’encarregat hagi de conservar-los, degudament bloquejats, mentre puguin derivar-se responsabilitatsde l’execució de la prestació.
  Obligacions del responsable del tractament. Correspon al responsable del tractament:
  Lliurar a l’encarregat les dades necessàries per prestar el servei i descrits en el present contracte.
  Realitzar les consultes prèvies que correspongui.
  Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de dades personals per part de l’encarregat.
  Supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i auditories.
 4. Declaració responsable de compliment del Reglament 2016/679 per part de l’Encarregat de Tractament En compliment de l’article 28.1 del Reglament de Protecció de Dades que obliga a escollir únicament encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits del present Reglament i garanteixi la protecció dels drets de l’interessat, wayTIC declara responsablement que compleix amb les següents estipulacions:
  Que compleix, en funció de la seva activitat desenvolupada amb les obligacions i principis imposats pel Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679).
  Que disposa d’un registre amb les Activitats de tractament de dades efectuades sota la seva responsabilitat.
  Que ha realitzat la corresponent anàlisi de riscos on es determini les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que ha d’aplicar per complir amb el Reglament.
  Que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries que garanteixi:
  El control físic a les seves instal·lacions on realitza els tractaments de dades del Responsable.
  Que l’accés als seus sistemes informàtics es realitza per mitjà d’usuaris i contrasenyes individuals.
  Que ha delimitat l’accés a les dades del Responsable únicament a aquells usuaris que ho precisin.
  Que disposa de còpies de seguretat, si escau, de les dades personals tractats del Responsable.
  En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals del Responsable, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
  Que disposa de sistemes de protecció perimetral i antivirus de protecció dels seus sistemes informàtics.
  Que disposa d’un registre d’incidències de seguretat.
  Ha establert mecanismes i procediment de notificació de fallides de seguretat.
  wayTIC es compromet a mantenir el deure secret, fins i tot després que finalitzi la relació, i garantir que les persones autoritzades per tractar les dades també es comprometin i compleixin les mesures de seguretat.
  wayTIC es compromet proactivament, a realitzar controls periòdics de compliment de les obligacions i mesures de seguretat tècniques i organitzatives que garanteixin el compliment del Reglament.

XI. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

wayTIC no garanteix que la disponibilitat del servei objecto d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a wayTIC qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

No obstant això, si wayTIC, a causa d'aquestes circumstàncies, incomplís els compromisos assumits en el present contracte per un espai superior a 24 hores, el CLIENT tindrà dret a reclamar la devolució dels diners abonats corresponents al període en què el servei estigui interromput o no funcioni correctament.

En cap supòsit wayTIC no es responsabilitzarà de la pèrdua de dades, sigui quin sigui el seu origen, interrupció d'activitats mercantils o qualsevol perjudici derivat pel funcionament dels serveis, o de les expectatives generades al client, i queda exonerada de qualsevol responsabilitat.

Tenint en compte que els serveis de hosting es realitzen en règim compartit amb altres pàgines web, wayTIC queda exonerada de qualsevol responsabilitat per problemes tècnics imputables a terceres persones. Per tant el client renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat, contractual o extracontractual, danys i perjudicis a wayTIC per possibles fallades, lentitud o errors en l'accés i l'ús del servei contractat, sense perjudici del que disposa la legislació vigent.

wayTIC recomana al client que si per al funcionament de la seva activitat o negoci és de summa importància el servei d'allotjament contracti un servei de servidors dedicats que li garanteixi més seguretat. Li recordem que wayTIC està exonerada de qualsevol responsabilitat per la pèrdua de dades i interrupció d'activitats comercials o econòmiques.

wayTIC no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrament de les dades, independentment que per motius de seguretat realitzi còpies temporals als seus servidors, i és responsabilitat exclusiva del client la pèrdua o l'esborrament de dades, que per a la seva seguretat té l'obligació de realitzar-ne les corresponents còpies de suport i recuperació.

El client assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la pàgina web i el correu electrònic hostatjats als servidors de wayTIC, i l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, de manera que el client s'obliga a mantenir indemne wayTIC per qualsevol reclamació derivada, directament o indirecta, de tals fets. Per tant wayTIC no es fa responsable ni directament ni subsidiàriament de cap dany directe o indirecte que el client pogués ocasionar a terceres persones.

El client assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús i el contingut del correu electrònic, i s'obliga a utilitzar-lo de bona fe i conforme a la legalitat vigent.

wayTIC, i tota persona integrant de la seva organització, queda exonerada de qualsevol responsabilitat exclusivament imputable al client, o derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per terceres persones per l'incompliment per part del client, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

El client és l'únic responsable de l'ús, la custòdia i la confidencialitat del nom d'usuari i la contrasenya d'accés al nostre panell de control, i wayTIC i tota persona integrant de la seva organització queden exonerades de qualsevol responsabilitat per la seva pèrdua, sostracció o comunicació voluntària a terceres persones.

wayTIC disposa d'un doble filtratge d'inundació per garantir més protecció als seus usuaris/àries: el primer filtratge actua com a primera barrera i està basat en la reputació de l'emissor del missatge; aquest funcionament queda recollit a les polítiques d'ús i acceptació de correu electrònic de wayTIC. En aquests casos wayTIC mai no esborra els missatges rebuts, sinó que es limita a tornar-los al seu emissor indicant-li que el seu correu no ha superat la barrera anti-spam dels nostres servidors. És responsabilitat de l'administrador del servidor de l'emissor del missatge rebutjat d'evitar que les adreces IP siguin sospitoses d'emetre correus no desitjats i rebutjades per les nostres barreres anti-spam. En conseqüència, wayTIC queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels missatges legítims no entregats als seus destinataris per aquests fets. Així mateix, wayTIC queda exonerada per la no recepció per part del client de correus legítims no rebuts per les mesures anti-spam que pugui adoptar el client particularment.

El segon filtre és proporcionat per un proveïdor de serveis de detecció de correu brossa que garanteix una taxa elevada de detecció. Els missatges detectats com a correu brossa es dipositen en una carpeta temporal ubicada a cada compte de correu, anomenada correu brossa, durant un període de 30 dies, perquè l'usuari pugui revisar la veracitat de la detecció. Aquesta carpeta fa un buidatge diari dels missatges més antics de 30 dies. Aquesta tecnologia de filtratge en treballar amb complexos algoritmes pot generar falsos positius, per la qual cosa en aquests casos serà responsabilitat del client notificar els falsos positius al departament tècnic perquè el sistema de detecció es pugui corregir.

wayTIC no es responsabilitza de les circumstàncies següents:

  Dels continguts de la pàgina web i el correu electrònic del client allotjats als servidors de wayTIC.

  Dels possibles errors provocats pels proveïdors d'accés a Internet.

  D'infecció per virus en els equips del client, que ha de protegir per si mateix.

  De la pèrdua o l'esborrament de dades.

  D'actes de pirateria informàtica en el servei proporcionat al client, tot i que wayTIC compta amb les mesures raonables per a evitar-los.

  Del deteriorament, mal funcionament o mal ús dels equips i les aplicacions informàtiques del client.

  Dels problemes que puguin sorgir per causes imputables al client.

wayTIC queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de la relació comercial entre el revenedor i el seu client, així com de les ofertes de serveis realitzats per tercers (revenedors) en relació als nostres productes, així com de l’incompliment per part dels revenedors de les exigències legals en matèria contractual, protecció de dades personals i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.
XII. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de wayTIC qualsevol modificació sobre les seves dades, i wayTIC queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta circumstància. En cas de modificació, el client haurà de posar-ho en coneixement de wayTIC al correu electrònic o els telèfons indicats en aquest contracte, i wayTIC queda exonerada per la no recepció dels nostres correus per causes imputables al client.

Ambdues parts es comprometen a conservar tota la documentació rellevant intercanviada pel mitjà que sigui com a prova de les transaccions realitzades.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels seus destinataris, us informem que mitjançant l’acceptació de les presents condicions de contractació ens autoritzeu expressament a remetre-us els nostres enviaments comercials, publicitaris, informatius o promocionals per mitjà de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que ens faciliteu, sempre amb caràcter revocable.
XIII. CESSIÓ

wayTIC admet la cessió del present contracte per part del client a un tercer sempre que aquesta cessió es realitzi seguint el procediment establert per wayTIC i a través del panell de control del CLIENT i aquesta cessió obtingui el consentiment del cedent i el cessionari.
XIV. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I INTEGRITAT DEL CONTRACTE

Aquest contracte s'extingirà per les causes generals establertes en la legislació espanyola, i per l'incompliment de les obligacions del present acord.

wayTIC es reserva el dret unilateral a retirar una web si rebuda una denúncia i analitzada internament aquesta, es considera que efectivament s'estan vulnerant drets o cometent actes il·lícits, a més de reservar-se la potestat d'interposar denúncies quan es tracti de fets delictius.

La resolució anticipada del present contracte per causes imputables al client donarà lloc a la cancel·lació dels serveis contractats, sense que aquesta resolució i les seves conseqüències generin cap dret d'indemnització a favor del client.

La resolució anticipada del contracte no implica l'incompliment dels compromisos i les obligacions assumits amb anterioritat a la cancel·lació, i el client queda obligat al seu compliment, en especial dels referits als pagaments pendents d'abonament.

Cadascuna de les clàusules del present contracte s'ha d'interpretar de manera separada i independent de la resta. Si qualsevol passés a ser invàlida, il·legal o inexecutable en virtut d'alguna norma jurídica o fos declarada nul·la o ineficaç per qualsevol jutjat o autoritat administrativa, la seva nul·litat o ineficàcia no afectarà la resta d'estipulacions, que conservaran la seva plena validesa i eficàcia. Les parts contractants acorden substituir la clàusula o clàusules afectades per altres que tinguin els efectes corresponents a les finalitats perseguides per les parts en el present contracte.

El present contracte recull la totalitat dels pactes existents entre les parts, i anul·la i revoca, en el seu cas, tots els altres pactes o acords, verbals o escrits, que estiguessin vigents a la data de la seva subscripció. El present contracte només es podrà modificar mitjançant acord entre les parts.

En cas de conflicte, el text en espanyol prevaldrà sobre qualsevol traducció que es pugui publicar en la present pàgina web.

XV. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

L'CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant les accepta íntegrament i expressament.

L'CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó Clic corresponent indicat a la nostra pàgina waytic.cati que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

XVI. PETICIONS LEGALS

En el supòsit que el client no recordi el seu usuari i/o contrasenya d’accés al panell de control pot sol·licitar-ne la recuperació a través de la web waytic.cat, sempre que tingui accés al correu electrònic de contacte que consta en el formulari de contractació dels serveis.

Opcionalment, el CLIENT pot donar d’alta una segona adreça de correu electrònic, a través del seu Panell de Control, per poder recuperar el seu usuari i/o contrasenya d’accés, com a mesura preventiva per al possible cas que el CLIENT no tingui accés al correu electrònic de contacte.

En el cas que el CLIENT no tingui accés a cap dels correus electrònics de contacte, haurà d’acreditar wayTIC com al propietari dels serveis contractats inclosos al seu panell de control. Amb aquest objectiu,wayTIC remetrà al client un formulari de peticions legals que el client haurà d’omplir amb la informació i documentació sol·licitada que l’identifiquin com a propietari dels serveis.

En el cas que hi hagi titulars als serveis d’un mateix panell de control (titular del domini segons el criteri Whois i/o receptor de l’última factura vigent en el cas d’allotjaments compartits), el client haurà d’aportar un formulari de peticions legals degudament emplenat i aportar la documentació corresponent per a tots i cadascun dels diferents titulars. En cas contrari, el sol·licitant només podrà accedir i gestionar els serveis dels quals s’hagi pogut verificar que és titular. Aquests serveis en concret podran ser transferits a un altre usuari –de nova creació si és necessari– al qual tingui accés.

En virtut de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals us informem que les dades personals que ens aporteu als formularis de peticions legals s’incorporaran al nostre fitxer de clients amb la finalitat de respondre i tramitar la petició formulada. Us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos a wayTIC (Bernat Casero Gumbau) –responsable de la protecció de dades– Ctra. Palamós 20, 17462 Bordils, adjuntant una còpia del DNI.

XVII. LLEI APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i s'interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas, llevat que el Client sigui una persona jurídica. En aquest cas, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Les parts de mutu acord podran optar per la via de l'arbitratge. En aquest cas, se sotmetran al centre d'arbitratge que les parts acordin, i s'obligaran des d'ara al compliment de la decisió arbitral en el supòsit per optar pel mateix.

Atenció: les presents condicions generals de contractació s’ha realitzat amb data 18/05/2011. Qualsevol modificació futura no afectarà els serveis contractats amb anterioritat al canvi de condicions, a excepció de les modificacions estipulades a la clàusula cinquena del present acord.