Respectem el seu dret a la privacitat i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE ( “Reglament General de Protecció de dades”), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que pugui desenvolupar-lo o complementar-lo en un futur.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les dades personals és Bernat Casero Gumbau (en endavant wayTIC), amb DN 40329784C, amb domicili social a la Carretera de Palamós 20, 17462 de Bordils. Pot contactar utilitzant el formulari de contacte. Les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades amb nom GESTIO, inscrit a l’Agència Estatal de Protecció de Dades.

RECOLLIDA I OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

wayTIC recull i tracta les dades personals que vostè voluntàriament ens proporciona a través de la seva interacció amb el nostre lloc web, en concret:

 • En donar-se d’alta com a client o proveïdor.
 • En donar-se d’alta com a usuari registrat de les nostres webs.
 • En subscriure’s a algun dels nostres productes.
 • En enviar-nos algun tipus d’informació o document.

Únicament estarà obligat a proporcionar les dades personals que siguin necessàries per tal que wayTIC pugui prestar-li els serveis o posar a la seva disposició les funcionalitats del lloc web que vostè hagi sol•licitat.
Vostè garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

QUINES DADES PERSONALS SÓN TRACTADES?

 • Dades identificatives, nom, cognoms, document d’identitat (número o codi d’identificació fiscal, número d’identificació d’estranger, passaport o permís de residència).
 • Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil.
 • Dades transaccionals: informació sobre compres, comandes, contractes, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries i qualsevol dada relativa a les seves transaccions amb nosaltres.
 • Dades electròniques: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s’accedeix al web, dades de navegació, activitat en el lloc web.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

 • Proporcionar-li informació sol•licitada per vostè, sobre productes o serveis. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 • Per enviar-li el nostre newsletter, comentaris o campanyes sobre productes i serveis de wayTIC i productes i serveis de tercers. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 • Donar-lo d’alta com a client, processar les seves transaccions, gestionar la relació contractual amb vostè, enviar-li la informació sobre productes i serveis, facturació, cobraments, pagaments i qualsevol comunicació de servei o relacionada amb el seu contracte, descomptes i promocions i realització d’enquestes de satisfacció o relacionades amb els productes i serveis comercialitzats i distribuïts per wayTIC. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és, en cas de tractar-se d’un client residencial, l’execució del contracte de venda de productes o prestació de serveis amb wayTIC i, en el cas de tractar-se d’un client corporatiu, el nostre interès legítim en contractar i prestar els nostres serveis a la companyia o organització en què vostè és empleat o presta serveis.
 • Crear un compte d’usuari per accedir al web i facilitar-li l’accés a la informació i serveis disponibles en aquesta: informació sobre el seu compte de client, facturació i pagaments. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és, en cas de tractar-se d’un client residencial, l’execució del contracte de venda de productes o prestació de serveis amb wayTIC i, en el cas de tractar-se d’un client corporatiu, el nostre interès legítim en contractar i prestar els nostres serveis a la companyia o organització en què vostè és empleat o presta serveis.
 • Si presta el seu consentiment, amb la finalitat de enviar-li comunicacions comercials dels nostres productes i serveis i dels productes i serveis de tercers comercialitzats i distribuïts per wayTIC, fer-li arribar les nostres publicacions, informació promocional i publicitària, d’acord amb els seus interessos i en base a un perfil elaborat per nosaltres, per telèfon, correu postal i correu electrònic. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 • Garantir la seguretat del nostre lloc web i de la informació. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim en proporcionar un entorn segur i evitar danys als sistemes de wayTIC i a la informació dels seus usuaris, així com l’accés no autoritzat i l’ús indegut dels mateixos .

Pel que fa a les finalitats de l’ús de les cookies, consulteu la secció “Política de cookies”.
Quan la base del tractament sigui el consentiment, vostè podrà revocar-ho en qualsevol moment des formulari de contacte, acompanyant una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, indicant la seva adreça a efectes de comunicacions i proporcionant els detalls necessaris per a processar la sol•licitud.
Recordi que rebre informació comercial no és essencial per mantenir la relació que tenim amb vostè. Si prefereix no rebre comunicacions comercials, podrà informar-nos en qualsevol moment per les vies indicades o bé donar-se de baixa a l’enllaç que es facilita a aquests efectes en les comunicacions comercials per correu electrònic que rebi.
Per tal de poder oferir-li productes i/o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, podrem elaborar un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

AMB QUI COMPARTIM LES SEVES DADES PERSONALS?

wayTIC no ven ni lloga les seves dades personals a tercers i només les comunicarà a persones o entitats si obtenim el seu consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan aquest consentiment no sigui necessari per a una transferència específica.
Compartirem o donarem accés a tercers a les seves dades personals quan fer-ho sigui necessari per aconseguir un dels objectius que es descriuen a continuació i de conformitat amb la legislació vigent:

 • Els nostres proveïdors. wayTIC comunicarà o permetrà l’accés a les seves dades personals a empreses que ens presten serveis sota un contracte, quan sigui necessari pel compliment de les finalitats descrites en la secció “Amb quina finalitat utilitzem les seves dades personals?”. Si algun d’aquests proveïdors de serveis necessita accedir a les seves dades personals, els utilitzen únicament per prestar-nos un servei i d’acord amb les nostres instruccions.
 • Obligacions legals: wayTIC podrà comunicar les seves dades personals quan la cessió estigui autoritzada per llei o sigui necessària per donar compliment a una obligació legal, incloent la cessió a les autoritats competents, jutges i tribunals.
 • Si per al compliment de les finalitats descrites en la present Política de Privacitat fos necessari transferir les seves dades personals a països on el nivell de protecció pot no ser el mateix que el proporcionat a Espanya, wayTIC l’informarà degudament i complirà amb les previsions legals aplicables, sol•licitant el seu consentiment o oferint garanties adequades.

QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES PERSONALS?

wayTIC conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de supressió o de revocar el seu consentiment.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS RESPECTE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

 • Dret d’informació: Vostè té dret a ser informat de manera concisa, transparent, intel•ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seves dades personals.
 • Dret d’accés: Vostè té dret a sol•licitar-nos en qualsevol moment que li confirmem si estem tractant les seves dades personals, a que li facilitem accés a les seves dades i a la informació sobre el seu tractament i a obtenir una còpia de les dades. La còpia de les seves dades personals que li facilitem serà gratuïta si bé la sol•licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius. Per la nostra banda, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat o requerir-li més informació que sigui necessària per gestionar la seva sol•licitud.
 • Dret de rectificació: Vostè té dret a sol•licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes que li concerneixin. També podrà sol•licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 • Dret de supressió -dret a l’oblit-: Vostè té dret a sol•licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i no es tracti sobre fets o successos d’actualitat i prevalgui el dret a la informació. Malgrat tot, aquest dret no és absolut, de manera que wayTIC podrà seguir mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable.
 • Dret a limitar el tractament: Vostè té dret a sol•licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, la qual cosa significa que podrem seguir emmagatzemant-les, però no seguir tractant-les si es compleix alguna de les següents condicions:
  • Que vostè impugni l’exactitud de les dades, durant un termini de temps que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes dades.
  • El tractament sigui il•lícit i vostè s’oposi a la supressió de les dades i, en el seu lloc, sol•liciti la limitació del seu ús.
  • wayTIC ja no necessiti les dades per a les finalitats del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Vostè s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de wayTIC prevalen sobre els seus.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Vostè té dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’oposició: Aquest dret li permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No podrem atendre al seu dret únicament quan tractem les seves dades en el cas que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a revocar el consentiment: En els casos en què hàgim obtingut el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació amb determinades activitats, podrà retirar-lo en qualsevol moment.
 • Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control: Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de la qual pot consultar a http://www.agpd.es.

Podrà exercir els seus drets utilitzant el formulari de contacte o mitjançant els mètodes de contacte que se li posen a la seva disposició en cas de donar-se d’alta com a client de wayTIC, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol•licitud.